เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
 
 
               ประกาศผลการสอบเวชกรรมไทย
          ปี 3 เทอม 1 พ.ศ. 2561 รุ่น 13 วันอังคาร 
       สอบวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล ผลสอบ
  1 นาง กนกชนก  มณีโชติ ผ่าน
  2 น.ส. กมลวรรณ  นาคโถม ผ่าน
  3 น.ส. กุลพรภัสร์  สกุลรังสฤษฏ์ ผ่าน
  4 นาย ขจรศักดิ์  วีระโสภณ ผ่าน
  5 นาง จิณณ์เพชร  วุฒิ ผ่าน
  6 นาย ฉัตภัทร  นวลนุช ผ่าน
  7 นาง ชมัยพร  มุ่งสิริขจร ผ่าน
  8 นาง ชลธิชา  ชื่นใจหวัง ผ่าน
  9 น.ส. ชารียา  มานะตระกูล ผ่าน
  10 นาย ตระการ  ทั่งทอง ผ่าน
  11 น.ส. เธียรพรรณ  อาษาสุข ผ่าน
  12 นาย นพดล  แบ่งเพชร ผ่าน
  13 ดร. นลินภัสร์  ปรวัฒน์ปรียกร ผ่าน
  14 น.ส. นวพร  วรรณสวัสดิ์กุล ผ่าน
  15 นาง นัชชา  เจริญพานิชสันติ ผ่าน
  16 น.ส. นิตญา  หนองภักดี ผ่าน
  17 นาย บุญชัย  อัศวกิจวานิช ผ่าน
  18 น.ส. เมธินี  สวาทที ผ่าน
  19 นาง ภัทรานิสฐ์ เสียงสมบูรณ์ ผ่าน
  20 น.ส. พรทิพย์  สีดาฟอง ผ่าน
  21 น.ส. พัชนิดา  มณีโชติ ผ่าน
  22 น.ส. มาริษา  ตันใจซื่อ ผ่าน
  23 นาย วรินทร์พงศ์  ศรีสันต์ ผ่าน
  24 นาย วสุธร  ผจวบโชค ผ่าน
  25 นาย ศิริชัย  ลาภพณิชพูลผล ผ่าน
  26 นาย ศิลป์ชัย  สุขขา ผ่าน
  27 น.ส. สุคนธ์ทา  ศรีโมรา ผ่าน
  28 นาย อภิรักษ์  เจริญพานิชสันติ ผ่าน
         
    รายชื่อนักศึกษาที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม
     เวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 พ.ศ. 2561 รุ่น 13 วันอังคาร 
         สอบวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล  
  1 นาง กนกชนก  มณีโชติ  
  2 น.ส. กมลวรรณ  นาคโถม  
  3 น.ส. กุลพรภัสร์  สกุลรังสฤษฏ์  
  4 นาย ขจรศักดิ์  วีระโสภณ  
  5 นาง ชลธิชา  ชื่นใจหวัง  
  6 น.ส. ชารียา  มานะตระกูล  
  7 นาย ตระการ  ทั่งทอง  
  8 น.ส. นวพร  วรรณสวัสดิ์กุล  
  9 น.ส. พรทิพย์  สีดาฟอง  
  10 น.ส. พัชนิดา  มณีโชติ  
  11 น.ส. สุคนธ์ทา  ศรีโมรา  
  12 นาย อภิรักษ์  เจริญพานิชสันติ  
         
  **  เรียงลำดับตามตัวอักษร  
         
  **หมายเหตุ  น.ศ.ที่ไม่มีรายชื่อ  
  ติดต่อขอสอบได้ ที่สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  น.ศ. รุ่น 13  วันอังคาร   
  เปิดเทอมเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2  ปี 61 วันอังคาร ที่ 13 พ.ย. 61
  น.ศ.สามารถลงทะเบียนเรียนเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้- 5  พ.ย.61
น.ศ.สามารถลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้- 30 เม.ย. 61