เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
 
 
               ประกาศผลการสอบเวชกรรมไทย
          ปี 3 เทอม 1 พ.ศ. 2561 รุ่น 13 วันเสาร์ 
       สอบวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล ผลสอบ
  1 น.ส. กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน ผ่าน
  2 น.ส. กัญญวีร์  อนุวัตมงคลชัย ผ่าน
  3 นาย กิตินันต์  พินิจสถิล ผ่าน
  4 น.ส. จุฑารัตน์  นาคะผดุงรัตน์ ผ่าน
  5 น.ส. ดวงหทัย กาญจนราช ผ่าน
  6 นาย ธนรา  ภูวชนาธิพงศ์ ผ่าน
  7 น.ส. ธนัณยรัศมิ์  อรรถธนสาร ผ่าน
  8 น.ส. นันทพร  สมัครรัตน์ ผ่าน
  9 นาย บุญส่ง  มั่นศรี ผ่าน
  10 น.ส. ปาณิศา  ยังศิริ ผ่าน
  11 นาย ปุณณพงษ์  โชจอหอ ผ่าน
  12 น.ส. พรปิยะ  มังวิทิตกุล ผ่าน
  13 ภญ. พัชราวดี  มังคสิงห์ ผ่าน
  14 นาย ไพโรจน์  เลิศบัณฑิตกุล ผ่าน
  15 ภก. มงคล  ศรีมัญจัณทา ผ่าน
  16 น.ส. รัชดา  ฉัตรอมรวงศ์ ผ่าน
  17 น.ส. สุธาทิพย์  ทวะชาลี ผ่าน
  18 น.ส. สุรางค์พิมล  บรรลือหาญ ผ่าน
  19 น.ส. สิริพร  เพชรม่อม ผ่าน
  20 น.ส. อ้อยทิพย์  จำจด ผ่าน
         
    รายชื่อนักศึกษาที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม
     เวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 พ.ศ. 2561 รุ่น 13 วันเสาร์ 
         สอบวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561  
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล  
  1 น.ส. กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน  
  2 น.ส. กัญญวีร์  อนุวัตมงคลชัย  
  **  เรียงลำดับตามตัวอักษร  
         
  **หมายเหตุ  น.ศ.ที่ไม่มีรายชื่อ  
  ติดต่อขอสอบได้ ที่สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  น.ศ. รุ่น 13  วันอังคาร   
  เปิดเทอมเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2  ปี 61 วันเสาร์ ที่ 10 พ.ย. 61
  น.ศ.สามารถลงทะเบียนเรียนเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้- 5  พ.ย.61
น.ศ.สามารถลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้- 30 เม.ย. 61