เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
 
 
 
 
โรงเรียนภัทรเวชสยาม ( การแพทย์แผนไทย )
 
 
                 เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบของการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางให้ความรู้ต่างๆ   
 
                 โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)  มีสอน 5 หลักสูตรคือ
 
 
 
1.
หลักสูตรเภสัชกรรมไทย    เพื่อผู้ที่ต้องการเป็นเภสัชกรแผนไทย  รู้จักสมุนไพรทั้ง
พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ เรียกว่า เภสัชวัตถุ  รู้จักรสของ ยา ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เรียกว่า สรรพคุณเภสัช  รู้จักหมวดหมู่ของตัวยาที่ให้ผลในการรักษา เรียกว่า คณาเภสัช รู้จักการปรุงยา เรียกว่า เภสัชกรรม เป็นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ อย่างเข้มข้น
 
2.
หลักสูตร เวชกรรมไทย    เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรเภสัชกรรมเพื่อผู้ที่ต้องการมีความรู้ในการรักษาโรค ด้วยการรู้จักคัมภีร์ของโรคต่างๆ ด้วยการ รู้จักที่ตั้งของโรค รู้จักชื่อของโรคใด  ซึ่งเรียกรวมว่า กิจ 4 ประการ อันเป็นความรู้ของแพทย์แผนโบราณนั้นเอง เมื่อท่านสามารถสอบได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทยแล้วท่านสามารถที่จะประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 
3.
หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย   เป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านสามารถมีความรู้ในด้านการตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพของครรภ์ทั้งเพื่อคุณภาพชิวิตของมารดาและทารกในครรภ์ ให้รู้กระบวนการทำคลอดที่สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลเพื่อ
ทำคลอดได้ทันนอกจากนั้นยังได้รับความรู้ด้านการดูแลความงามหลังคลอดซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 
4.
หลักสูตรการนวดไทย     เป็นการให้ความรู้ศาสตร์โบราณที่ใช้การนวดเป็นการคลายและรักษาจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
5.
หลักสูตรสปา      เป็นหลักสูตรแห่งการผสมผสานความรู้ทั้งจากของไทยและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสุข  และสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่านจะได้รับความรู้และฝึก
ปฎิบัติในศาสตร์ของความรู้นี้ทั้งกับการดูแลสุขภาพของตนและยังนำไปประกอบอาชีพได้อย่างดีมีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
6.
หลักสูตรพิเศษอื่นๆ    เป็นหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพอื่นๆ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ เช่น การอบรม การวาดรูป การปลูกพืชไร้ดิน การทำงานศิลปะ ด้านต่างๆ การทำขนม การอบรมภาษา เป็นต้น