เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
เรียนแพทย์แผนไทยเพื่อไปทำอะไร
 
          ความรู้ที่ท่านจะได้รับด้านการแพทย์แผนไทย เป็นความรู้ที่ท่านจะได้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของท่านและบุคคลที่อยู่รอบตัวท่าน การกิน การอยู่ เป็นปัจจัยหลักของคุณภาพชีวิตของท่าน
นอกจากนี้ท่านสามารถใช้ความรู้นี้ไปประกอบอาชีพที่มั่นคง เพราะคนเราย่อมต้องอาศัยผู้รู้เป็นผู้แนะนำ
ความรู้ด้านสุขภาพ และสามารถให้การรักษาโรคได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าท่านจะเรียน
เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย ท่านสามารถนำความรู้ไปสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ ที่สามารถจะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ที่สามารถจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งเรื่อง
การขายตัวยาสมุนไพรการเป็นหมอรักษาโรคด้วยการนวดไทย การเปิดสถานพยาบาล เป็นต้น

ความรู้เรื่องยาและการรักษาโรค เป็นอาชีพที่มีความสุขเพราะท่านเป็นผู้ดูแล
แนะนำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยการให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
นอกจากนั้นท่านยังสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมด้วยการประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนการแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย
นอกจากนี้ หากท่านมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ท่านสามารถนำความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ในหลายมิติแห่งการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) มีปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์โดยยึดหลักแห่งคุณธรรม ดังนั้นนักศีกษาของโรงเรียนจะได้รับการปลูกจิตสำนึกแห่งการประกอบวิชาชีพที่ดี มีความซื่อสัตย์สุตจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความสุขจากการเป็นผู้ให้เป็นความสุขที่ประเสริฐ เพราะผู้รับมีความสุข มีความยั่งยืนที่อยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนเป็นสำคัญ
 
 
 
เมื่อได้รับใบประกอบโรคศิลปะ พท.ภ. เป็นเภสัชกรแผนไทย สามารถประกอบอาชีพปรุงยา ผลิตยา ขายยา เปิดร้านขายยาแผนไทย
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
 
 
เมื่อได้รับใบประกอบโรคศิลปะ พท.ว.เป็นแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมแล้ว สามารถประกอบอาชีพเปิดคลินิกหรือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยตรวจรักษาคนไข้ จ่ายยา ปรุงยา ผลิตยาแผนไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 

 

เมื่อได้รับใบประกอบโรคศิลปะ พท.ผ.เป็นแพทย์แผนไทย ด้านผดุงครรภ์แล้ว สามารถประกอบอาชีพ ดูแลรักษาสุขภาพและความงามของมารดา ก่อนคลอดและหลังคลอด เช่นการทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ต้องการเป็นหมอนวดไทยซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการ
ทั้งภายในประเทศไทยและไปทำงานต่างประเทศ จบแล้วมีงานรองรับ
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพสปา เปิดร้านสปา
พนักงานนวดสปา ซึ่งเป็นที่ต้องการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ดี มีงานทำ